2556 IQA 5.1

ตัวบ่งชี้ที่  5.1 ร้อยละของงบดำเนินการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบดำเนินการของมหาวิทยาลัย

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

สูตรในการคำนวณ :

budget

budget1

budget2

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 1 ร้อยละ 1-2 ร้อยละ 3-4 ร้อยละ 5-6 มากกว่าร้อยละ 6

ผลการดำเนินงาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณทั้งสิ้น  63,016,070.50  บาท  จ่ายไป  62,232,648.16 บาท งบดำเนินการใช้ไป 48,551,803.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.10 ของงบดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง งบดำเนินการของ สวท. ปีงบประมาณ 2556 บาท 48,551,803.16
ตัวหาร งบดำเนินการของ มทร.พระนคร ปีงบประมาณ 2556 บาท 796,550,029.48
ผล ร้อยละของงบดำเนินการ สวท. ร้อยละ 6.10
เป้าหมาย ร้อยละของงบดำเนินการ สวท. ร้อยละ 4

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

4 เดือน
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.57)

8 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค. 57)

12 เดือน
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน ผล คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

4

N/A N/A N/A N/A 6.10 5

รายการหลักฐาน

สวท. 5.1-1-1  รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556

จุดแข็ง

  1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานตนเองและหน่วยงานภายนอก
  2. บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปทำการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บุคลากรของหน่วยงานมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในกรณีบุคลากรที่จำเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน
  2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถมากขึ้น เมื่อกลับมาต้องถูกเปลี่ยนสายงาน จึงทำให้เสียโอกาสในการแสดงความสามารถ
  3. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามาควรถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
  2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญให้มากขึ้น
1.น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน
2.นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย
3.น.ส.รัชนี ต่อเงิน
4.นายสาคร  พรมจันทรา
5.นางอุมาพร สรวลสรรค์

ปี  2557

แผนสนับสนุน

  1. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  2. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน

 

ปี  2557