2559 IQA 6.2

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  การบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4

คะแนน 5

ครบถ้วน
1 ประเด็น

ครบถ้วน
2 ประเด็น
ครบถ้วน
3 ประเด็น
ครบถ้วน
4 ประเด็น

ครบถ้วน
5 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

[√] 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสำนักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

โดย สำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นคณะกรรมการทำงาน

[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สำนักดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยงตามภาระกิจหลักของสำนักที่สะท้อนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิทยบริการ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน และด้านการบริหารภายในของสำนัก จำนวน 5 เรื่องมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สำนักจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มใหม่ที่กำหนดและวัดระดับความเสี่ยง พร้อมกับดำเนินการตามแผนจำนวน 5 แผนดังนี้ (1) เรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom) (3) ความเสี่ยงเรื่องการบริหารความเสี่ยงโครงการย้ายห้อง Data Center (4) การส่งเสริมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases)

[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สำนักดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามลำดับที่มีความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน ส่วนใหญ่จะสูงทั้งหมดจึงดำเนินการทั้งหมดในภารกิจหลักของสำนัก 5 ด้าน

[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหาร อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

สำนักมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ ปย.2 ใน 5 ประเด็นความเสี่ยงทุกกลุ่มมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารระดับ ผู้อำนวยการสำนัก และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)
10 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในของ สวส.

สวส.6.2.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในของ สวส.

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สวส.6.2.2-2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom)

สวส.6.2.2-3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.6.2.2-4 การบริหารความเสี่ยงโครงการย้ายห้อง Data Center

สวส.6.2.2-5 การส่งเสริมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases)

สวส.6.2.2-6 การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สวส.6.2.3-7 แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom)  

สวส.6.2.3-8 แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริ่การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.6.2.3-9 แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงโครงการย้ายห้อง Data Center

สวส.6.2.3-10 แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงงานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สวส.6.2.3-11  แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง เรื่องการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สวส.6.2.4-12  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom)

สวส.6.2.4-13  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.6.2.4-14 การบริหารความเสี่ยงโครงการย้ายห้อง Data Center

สวส.6.2.4-15 การส่งเสริมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases)

สวส.6.2.4-16 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหาร อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

สวส.6.2.5-17 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom)

สวส.6.2.5-18 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการ

สวส.6.2.5-19 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง โครงการย้ายห้อง Data Center

สวส.6.2.5-20 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การส่งเสริมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases)

สวส.6.2.5-21  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง เรื่องการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

สวส.6.2.5-22 บันทึกข้อความรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร

จุดเด่น

  • มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในทุกภาระกิจหลักของสำนัก

จุดที่ควรพัฒนา

  • ทำความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

 ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ  นิลมณี ผอ.สวส.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส.
Edit