ข้อ 6.3 ปี 2559 ห้องสมุด

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน
1 ประเด็น
ครบถ้วน
2 ประเด็น
ครบถ้วน
3 ประเด็น
ครบถ้วน
4 ประเด็น
ครบถ้วน
5 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ

กลุ่มวิทยบริการฯ มีการกำหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทุกภาระกิจหลักของสำนัก

[√] 2. กำหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจหลักของสำนักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

โดยมีเป้าหมายการจัดการความรู้เป็นบุคลากรของกลุ่มวิทยบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด ได้รับการพัฒนาความรู้ จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มตามภาระกิจหลักของแต่ละกลุ่ม

[√] 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมกับเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

[√] 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

มีการรวบรวมความรู้จากบุคคลภายในกลุ่ม และจากเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ จัดทำเป็นแนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง การพิจารณารับหนังสือบริจาค

[√] 5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

กลุ่มวิทยบริการมีการนำความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาระบบงานและใช้งานจริง ได้แก่ การพิจารณารับหนังสือบริจาค

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[  ] [  ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3  5  5

รายการหลักฐาน

1.มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ

สวส.6.3.1-1 องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติราชการ และเป้าหมายการจัดการความรู้

2. กำหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจหลักของสำนักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

สวส.6.3.2-2 แผนการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษาตามพันธกิจ

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

สวส.6.3.3-3  การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มวิทยบริการ

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

สวส.6.3.4-4  ระบบการจัดเก็บแนวปฏิบัติที่ดี

5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สวส.6.3.5-5  การนำความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้งานจริง การพิจารณารับหนังสือบริจาค

จุดเด่น

  1. บุคลากรได้รับการสนับสนุนในการเข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง
  2. มีการนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ควรกระตุ้นให้บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ให้มากยิ่งขึ้น
  2. บุคลากรควรแบ่งเวลาเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 ผู้รับผิดชอบ ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นางสายธาร  สุเมธอธิคม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสุมาลี     พรเจริญ นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ