IQA 2557

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สวท.ปี 2557

ผลตรวจการประเมินคุณภาพภายใน สวท.ปี 2557 

 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2557
ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) ค่าเป้าหมาย สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มนวัตกรรมการศึกษาฯ
องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 75  
1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 15 4  
1.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ 15 4
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 15 4  
1.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล 15 4  
1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดการพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ 15 4
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 4.00  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0
องค์ประกอบที่ 2 การกำกับติดตาม 25
2.1 การพัฒนาแผน สวท. 5 4
2.2 การบริหารความเสี่ยง สวท. 5 4
2.3 การจัดการความรู้ สวท. 5 4
2.4 การพัฒนาบุคลากร สวท. 5 80%
2.5 การประกันคุณภาพภายใน สวท. 5 4
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5.00  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0
ผลการตรวจประเมิน เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.50

ส่งแล้วแต่ไม่ครบ 

ส่งแล้ว ครบ

√ ยังไม่ส่ง

ไม่มั่นใจ ถูกแน่ป่าว ?