IQA 2556

=> คู่มือเกณฑ์การประเมิน ปี 2556

=> แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

=> เล่มผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

=> เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556

นโยบายตัวบ่งชี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.ภารกิจด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 18
1.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4  5 5
1.2 ระดับความสำเร็จของการให้บริการดูแลรักษา/ซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ 4 4 5
1.3 ศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3  4 √5
1.4 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3  4 √5
1.5 ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 4  4 √5
2.ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 18
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 6  4 √5
2.2 จำนวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ 6 8 ระบบ √5
2.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 6  4 √5
3.ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 19
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 4 200 บาท √5
3.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการบริการ 5 10 วัน √5
3.3 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 4.51 √5
3.4 ระดับความสำเร็จในการให้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 5 4.15 √5
4.ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 18
4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning 5 4 √3
4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ  VDO On Demand เพื่อการเรียนการสอนและวิชาชีพ 5 4 3
4.3 จำนวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 4  30 √5
4.4 จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4  45 คน √5
5.ภารกิจหลักด้านบริหารจัดการ 24
5.1 ร้อยละของงบดำเนินการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบดำเนินการของมหาวิทยาลัย 6 ร้อยละ 4 5
5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 6 ร้อยละ 80 5
5.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่องบดำเนินการของหน่วยงาน 6  ร้อยละ 2 √5
5.4 การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ (5) 3  4 √5 √5 √5 √5 √5
5.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง (4) 3  4 √5 √5 √5 √5 √5
6.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3
6.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (5) 3  4 √5 √5 √5 √5 √5
รวม 100  4.77

เครื่องหมาย √ หมายถึง หน่วยงานที่ต้องทำ

ส่งรายงานผลภายในวันที่  30 พค.57

กำหนดตรวจจากภายนอก 15 กค.57

 

 

นโบายตัวบ่งชี้ ถ่ายทอดจาก มหาวิทยาลัย มายัง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556-2557

นโยบายตัวบ่งชี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มพัฒนานวัตกรรม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1.กระบวนการพัฒนาแผน
2.ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
3.ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
4.การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
5.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
6.ระบบบริหารความเสี่ยง
7.การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
8.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

เครื่องหมาย √ หมายถึง หน่วยงานที่ต้องทำ

♣ ส่งแล้ว-เรียบร้อย

♣ ไม่ส่ง-ไม่ทำ