IQA 2562

เล่มคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562

เล่มรายงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562

 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2562  (มิย.62 – พค.63)
ค่าน้ำหนัก
(ร้อยละ)
ค่าเป้าหมาย สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มนวัตกรรมการศึกษาฯ
องค์ประกอบที่ 1 ภารกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
1. Digital Infrastructure การพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมหาวิทยาลัย (5) 18 12
ครั้ง
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. Digital Analytics ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่นำมาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (5) 18 3
ข้อ
องค์ประกอบที่ 3 ภารกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
3. Digital Research จำนวนงานวิจัยที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่ในระบบ TDC ของ สกอ. และ/หรือในระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (5)
18 54
เรื่อง
องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษ
4. Digital Content จำนวนวิชาที่เป็นสื่อการสอนดิจิทัล (5) 18 15
วิชา
องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักการบริหารจัดการสำนักงานผู้อำนวยการ
5.1 Digital Academic ร้อยละของบุคลากรของสำนักที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (4) 9 30 %
5.2 Digital Society จำนวน Social media ที่นำมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
งานบริการ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายใน และภายนอก (5)
9 3
ข้อ
องค์ประกอบที่ 6 การกำกับติดตาม
6.1 กระบวนการพัฒนาแผน (5) 2.5 5
ข้อ
6.2 การบริหารความเสี่ยง (5) 2.5 3
ข้อ
6.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (5) 2.5 3
ข้อ
6.4 ระบบและกลไลการประกันคุณภาพภายใน (5) 2.5 3
ข้อ
รวมทุกองค์ประกอบ คะแนนรวม 4.9 100