IQA 2555

Download => แบบฟอร์มรายงานตามตัวบ่งชี้ ปี 2555

เปิดดู => คู่มือประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555

กำหนดการตรวจรอบ 12 เดือน วันที่ 26 พฤษภาคม 2556

เล่มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2556

เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2555 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย

สำนักงานผู้อำนวยการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กลุ่มวิทยบริการ

กลุ่มนวัตกรรมการศึกษา

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน 2
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 2 4 ประเด็น 5 5 5 5 5
2. ภารกิจหลักด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

20

2.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

4

ประเด็น

5
2.2 ระดับความสำเร็จของการให้บริการดูแลรักษา/ซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ

4

ประเด็น

5
2.3 ศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

4

ประเด็น

5
2.4 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4

ประเด็น

5
2.5 ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 4

ประเด็น

5
3. ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20
3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา 5

ประเด็น

5
3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 4 ประเด็น 5
3.3 จำนวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ 5 12 ระบบ 5
3.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 5 4 ประเด็น 5
4. ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 20
4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 10 4 ประเด็น 4
4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานห้องสมุด 10 4 ประเด็น 5
5. ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 20
5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning 5 4 ประเด็น 3
5.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ  VDO On Demand เพื่อการเรียนการสอนและวิชาชีพ 5 4 ประเด็น 5
5.3 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 5 16 วิขา 3
5.4 จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 70 คน 1
6. การบริการวิชาการแก่สังคม 1
6.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน (5) 1 ประเด็น 4 * * * 5
7. การบริหารและการจัดการ 15
7.1 การดำเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 2 4 ประเด็น 5
7.2 ร้อยละของความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี 2 ร้อยละ 95 5
7.3 ร้อยละของงบดำเนินการของหน่วยงานต่องบดำเนินการของมหาวิทยาลัย 2

ร้อยละ 7

5
7.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2 ร้อยละ 80 5
7.5 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบดำเนินการของหน่วยงาน 2

ร้อยละ 4

2
7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (5) 1 4 ประเด็น 5 5 5 5 5
7.7 การบริหารจัดการความเสี่ยง (5) 1 4 ประเด็น 5 5 5 5 1
7.8 การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ (5) 1 4 ประเด็น 5 5 5 5 √5  

7.9 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (5) 1 4 ช่องทาง 5 5 5 5 5
7.10  ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ (5) 1 ร้อยละ 10 5 5 5 5 5
8. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2
8.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2 4 ประเด็น √5 √5 √5 √5 √5
เฉลี่ยรวม 4.57

>> ดูผลตรวจประเมินปี 2555

√ = ยังไม่ได้ใส่ข้อมูล

= ใส่ข้อมูลแล้วรอการตรวจสอบ

= ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย