IQA 2559

คู่มือประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2559
ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) ค่าเป้าหมาย สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มนวัตกรรมการศึกษาฯ
องค์ประกอบที่ 1 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
1.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่สนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยี  6  3 ⊗5
1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย  6  3 ⊗5
1.3 ระดับความสำเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  6  3 ⊗5
รวมองค์ประกอบที่ 1  18
องค์ประกอบที่ 2 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  6  3 ⊗4
2.2 ระดับความสำเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  6  3 ⊗5
2.3 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ  6  3 ⊗5
รวมองค์ประกอบที่ 2  18
องค์ประกอบที่ 3 ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
3.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ   4.5  3 ⊗5
3.2 ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  4.5  3 ⊗5
3.3 ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย  4.5  3 ⊗5
3.4 ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้เข้าใช้ระบบคลังข้อมูลปัญญา  4.5  3 ⊗5
รวมองค์ประกอบที่ 3  18
องค์ประกอบที่ 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
4.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล 4.5  3 ⊗5
4.2  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 4.5  3 ⊗5
4.3  ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรม 4.5   3 ⊗5
4.4  ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรม 4.5   3 ⊗5
รวมองค์ประกอบที่ 4  18
องค์ประกอบที่ 5 ภาระกิจหลักการบริหารจัดการสำนักงานผู้อำนวยการ  18
5.1 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 4.5  3 ⊗5
5.2 ร้อยละของเอกสารที่จัดส่งได้ภายในเวลาที่กำหนด 4.5  3 ⊗5
5.3 ระยะเวลาในการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีภายในเวลาที่กำหนด 4.5  3 ⊗5
5.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร 4.5  3 ⊗1
รวมองค์ประกอบที่ 5  18
องค์ประกอบที่ 6 การกำกับติดตาม
6.1 กระบวนการพัฒนาแผน  2.5  3 ⊗5
6.2 การบริหารความเสี่ยง  2.5  3 ⊗5 ⊗5 ⊗5 ⊗5 ⊗5
6.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  2.5  3 ⊗5 ⊗4 ⊗4 ⊗4 ⊗5
6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 2.5 3 ⊗5
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6  10
รวมทุกองค์ประกอบ  100

16-Dec-2016