ข้อ 6.3 ปี 2559 กลุ่มนวัตกรรมการศึกษาฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[√]   มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ

มีการกำหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทักภาระกิจหลักของสำนัก

[√]   กำหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจหลักของสำนักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

โดยมีเป้าหมายการจัดการความรู้เป็นบุคลากรของสำนักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด ได้รับการพัฒนาความรู้ จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มตามภาระกิจหลักของแต่ละกลุ่ม

[√]   มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมกับเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

[√]   มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

มีการรวบรวมความรู้จากบุคคลภายในกลุ่ม และจากเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ จัดทำเป็นแนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro

[√]   มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการนำความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการตัดต่อวิดีโอในการผลิตสื่อวิดีโอในรูปแบบต่างๆ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

12 เดือน

(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 60)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[  ] [  ]

[√]

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

5

5

5

 รายการหลักฐาน

1.   มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ

สวส.6.3.1-1    องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติราชการ และเป้าหมายการจัดการความรู้
สวส.6.3.1-2   การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
สวส.6.3.1-3   ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

2.   กำหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจหลักของสำนักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

สวส.6.3.2-4  แผนการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษาตามพันธกิจ

3.   มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

สวส.6.3.3-5   การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro
สวส.6.3.3-6  การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ

4.   มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

สวส.6.3.4-7  แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง การถ่ายทำรายการโทรทัศน์จากระบบ SD เป็น HD
สวส.6.3.4-8   การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านหน้าเว็บไซต์

5.   มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สวส.6.3.5-9   การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro ในการตัดต่องานสถาปนามหาวิทยาลัย 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

จุดเด่น

  1.  บุคคลากรมีความรู้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  2. บุคลากรให้ความสำคัญและพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและหน่วยงาน
  3. บุคลากรมีทักษะและประสบการณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนความรู้

จุดที่ควรพัฒนา

  1. บุคลากรขาดความรู้ในเชิงลึกการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.พัฒนาพร  ดอกไม้ นักเอกสารสนเทศ