IQA 2558

=> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
=> แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
=> รายงานการประเมินตนเอง 2558
=> รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สวท.ปี 2558

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2558
ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) ค่าเป้าหมาย ผลตรวจ สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มนวัตกรรมการศึกษาฯ
องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 75  
1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 15 5 5  
1.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ 15 5 5 √ 
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 15 5 5
1.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล 15 5 4  
1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดการพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ 15 5 4  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  4.60
องค์ประกอบที่ 2 การกำกับติดตาม 25
2.1 การพัฒนาแผน สวส. 5 5 5 √      √   
2.2 การบริหารความเสี่ยง สวส. 5 5 5  √      
2.3 การจัดการความรู้ สวส. 5 5 5          
2.4 การพัฒนาบุคลากร สวส. 5 5 5          
2.5 การประกันคุณภาพภายใน สวส. 5 5 5      
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  5
ผลการตรวจประเมิน เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.80 
*** แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ***

ส่งแล้วแต่ไม่ครบ 

ส่งแล้ว ครบ

√ ยังไม่ส่ง

ไม่มั่นใจ ถูกแน่ป่าว ?