2558 IQA 1.4 Arit

องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล

ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[ √ ] 1. มีระบบ และกลไก ด้านการเรียนการสอนทางไกล

โดย สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำระบบกลไกด้านการเรียนการสอนทางไกลขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต และวางแผนการดำเนินงานระบบการเรียนการสอนทางไกล มีการประเมินกระบวนการ เพื่อนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

[ √ ] 2. มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล

โดย สำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพ มีการกำหนดแผนการดำเนินการประจำปีการศึกษา 2558

[ √ ] 3. มีการประเมินผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการเรียนการสอนทางไกล

โดย สำนักวิทยบริการฯ มีการสำรวจความต้องการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการประเมินกระบวนการการเรียนการสอนทางไกล และผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) มีรายวิชาที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 40 รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ ได้ดังนี้

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 วิชา
  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 1 วิชา
  • คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 7 วิชา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 วิชา
  • คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 10 วิชา

การเรียนการสอน Video on Demand มีรายวิชาที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 2 วิชา

  • สนุกกับภาษา 1  จำนวน  17  ตอน
  • สนุกกับภาษา 2  จำนวน   8   ตอน

ความพึงพอใจระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) มีค่าความเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับ มาก

ความพึงพอใจระบบการเรียนการสอน Video on Demand มีค่าความเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับ มาก

[ √ ] 4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการเรียนการสอนทางไกล

โดย สำนักวิทยบริการฯ มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลอย่างเป็นรูปธรรม มีการรายงานผลการปรับปรุง/แก้ไขอย่างชัดเจน มีการกำหนดระบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนัก

[ √ ] 5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

โดย สำนักวิทยบริการฯ จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนทางไกล เรื่องสมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom) เผยแพร่สู่สาธารณะชน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [√ ] [ ]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบ และกลไก ด้านการเรียนการสอนทางไกล

สวส.1.4-1-1 ระบบกลไกด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

2. มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล

สวส.1.4-2-1 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล

สวส.1.4-2-2 แผนการดำเนินงานประจำปี 2558

สวส.1.4-2-3 รายงานการประชุมการวางแผนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล

สวส.1.4-2-4 ภาพการประชุมการวางแผนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล

สวส.1.4-2-5 หนังสือรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

สวส.1.4-2-6 หลักเกณฑ์คุณสมบัติรายวิชาที่นำมาพัฒนาบทเรียน

สวส.1.4-2-7 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

3. มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการเรียนการสอนทางไกล

สวส.1.4-3-1 แบบสำรวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวส.1.4-3-2 ผลสำรวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวส.1.4-3-3 รายงานการประชุมผลสำรวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวส.1.4-3-4 ภาพการประชุมสำรวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมฯ

สวส.1.4-3-5 หนังสือประชาสัมพันธ์คณาจารย์เข้าใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ปีการศึกษา 2558

สวส.1.4-3-6 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)

สวส.1.4-3-7 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2558

สวส.1.4-3-8 สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย (e-Courseware) ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2558

สวส.1.4-3-9 รายงานรายวิชาที่มีจำนวนกิจกรรมมากที่สุด 5 อันดับ

สวส.1.4-3-10 รายงานจำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่อ e-Learning เพื่อการเรียนการสอน

สวส.1.4-3-11 รายงานรายวิชาที่มีจำนวนกิจกรรมมากที่สุด 5 อันดับ

สวส.1.4-3-12 รายงานจำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)

สวส.1.4-3-13 สรุปการประเมินผลความพึงพอใจสี่อ Video on Demand

สวส.1.4-3-14 รายงานจำนวนครั้งของการใช้สื่อ-Video-on-Demand-เพื่อการเรียนการสอน

สวส.1.4-3-15 แบบประเมินความพึงพอใจการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)

สวส.1.4-3-16 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)

สวส.1.4-3-17 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สวส.1.4-3-18 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ

สวส.1.4-3-19 รายงานการประชุม การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนฯ

สวส.1.4-3-20 ภาพการประชุมการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ฯ

 

4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการเรียนการสอนทางไกล

สวส.1.4-4-1 ผลการปรับปรุงและแก้ไขการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกล 2558

สวส.1.4-4-2 รายงานการประชุมผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558

สวส.1.4-4-3 ภาพการประชุมผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558

สวส.1.4-4-4 ระบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

สวส.1.4-5-1 แนวปฎิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนทางไกล

จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายธนาวุฒิ  นิลมณี  ผอ.สวส.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ  รอง ผอ.สวส.