IQA 2560

 

นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) ค่าเป้าหมาย สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กลุ่มวิทยบริการ กลุ่มนวัตกรรมการศึกษาฯ
องค์ประกอบที่ 1 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
1.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่สนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยี  6  3 ข้อ
1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย  6  3 ข้อ
1.3 ระดับความสำเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  6  3 ข้อ
รวมองค์ประกอบที่ 1  18
องค์ประกอบที่ 2 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  6 ร้อยละ 91-95
2.2 ระดับความสำเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  6  3 ข้อ
2.3 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ  6  3 ข้อ
รวมองค์ประกอบที่ 2 18
องค์ประกอบที่ 3 ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
3.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  4.5  4 ประเด็น
3.2 ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  4.5 470,000 ครั้ง
3.3 ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย  4.5 150,001  ครั้ง
3.4 ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้เข้าใช้ระบบคลังข้อมูลปัญญา  4.5 18,001 ครั้ง
รวมองค์ประกอบที่ 3 18
องค์ประกอบที่ 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
4.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล 9  4 ประเด็น
4.2  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 9  4 ประเด็น
รวมองค์ประกอบที่ 4 18
องค์ประกอบที่ 5 ภาระกิจหลักการบริหารจัดการสำนักงานผู้อำนวยการ 18
5.1 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3.6  3 ประเด็น
5.2 ร้อยละของเอกสารที่จัดส่งได้ภายในเวลาที่กำหนด 3.6 ร้อยละ 86-90
5.3 ระยะเวลาในการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีภายในเวลาที่กำหนด 3.6  10 วัน
5.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร 3.6 ร้อยละ 86-90
5.5 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 3.6 ร้อยละ 70
รวมองค์ประกอบที่ 5  18
องค์ประกอบที่ 6 การกำกับติดตาม
6.1 กระบวนการพัฒนาแผน  2.5  4-5 ประเด็น
6.2 การบริหารความเสี่ยง  2.5  3 ประเด็น
6.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  2.5  3 ประเด็น
6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 2.5 3 ประเด็น
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6  10
รวมทุกองค์ประกอบ  100