2557 SAR 6.1

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ

การดำเนินงานตามแนวทางการประเมิน

1. การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มหาวิทยาลัยให้บริการเครื่องคอมพิวเตร์แก่นักศึกษาเพื่อใช้ในการเรียน และสนับสนุนการเรียนรู้ คณะต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 2,769 เครื่อง มีบริการไวไฟ เมื่อนักศึกษาเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อกับระบบ wifi ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและเชื่อมต่อไวไฟทั้ง 2 ภาคการศึกษาทั้งสิ้น 13,223 คน

2. การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 

การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ  มหาวิทยาลัยมี ห้องเรียน จำนวน 214 ห้อง พื้นที่รวม 16,972.46 ตร.ม. ห้องปฎิบัติการ จำนวน 220 ห้อง พื้นที่รวม 18,597.22 ตร.ม. ห้องบรรยายรวม 5 ห้อง มีพื้นที่รวม 927.75 ตร.ม. ห้องคอมพิวเตอร์ 45 ห้อง มีพื้นที่รวม 4,067 ตร.ม.โรงฝึกงาน/ห้อง workshop จำนวน 9 ห้อง มีพื้นที่รวม 2,386.90 ตร.ม.

3. การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา (ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการแรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย)

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด จำนวน 7 ห้อง มีพื้นที่รวม  2,523.35 ตร.ม. ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้, หนังสืออยู่บนชั้น 57,549 ชื่อเรื่อง จำนวน 118,983 เล่ม, หนังสืออ้างอิง 1,576 ชื่อเรื่อง จำนวน 2,573 เล่ม  ฐานข้อมูลคลังปัญญา เป็นที่จัดเก็บทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ โครงการนักศึกษา งานค้นคว้าอิสระ วารสาร บทความ งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียนรู้ คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี ของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา เป็นต้น

4. การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด

การเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด มหาวิทยาลัยมีระบบวิดีโอสื่อการสอน และมีระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนในชั้นเรียน  อาจารย์สามารถโต้ตอบ และสื่อสารกับนักศึกษาได้ผ่านระบบดังกล่าว นอกจากนั้น ยังมีระบบ KM Blog อาจารย์สามารถโพสต์บทเรียน หรือเรื่องราวที่น่าสนใจให้นักศึกษาเข้าไปค้นคว่า หากมีคำถามนักศึกษาสามารถฝากข้อความไว้ได้และอาจารย์ก็จะมาตอบ

5. การเตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดการพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักฐาน

6.6.1 แบบสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี 2557
6.6.2 รายงานผลการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปี 2557  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.6.3 การประชุมพิจารณางบประมาณ
6.6.4 การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.6.5 โครงการจัดซื้อ และติดตั้งตามคณะ
6.6.6 คณะนำไปใช้ประโยชน์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะบริหารธุรกิจคณะศิลปศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.6.6 แบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพและการให้บริการ
6.6.7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหาร

flow

[√] 1. ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามผลการประเมินของนักศึกษาและอาจารย์ ให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

6.7.1 ติดตั้งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเชื่อมต่อ fiber optic ห้องชาร์ปไฟฟ้า ศูนย์พระนครเหนือ
6.7.2 ติดตั้ง switch ห้อง Smart classroom และ E-classroom
6.7.3 เชื่อมต่อ fiber optic อาคารเรียนและปฎิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์พระนครเหนือ
6.7.4 ติดตั้งสายแลนห้องงานพัสดุและห้องฝ่ายกิจการนักศึกษา
6.7.5 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ wifi อาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม
6.7.6 ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access 1) ณ ศูนย์พระนครเหนือ
6.7.7 ปรับปรุงเพื่อขยายสัญญาณ และ Config Switch ตึก 90 ปีชั้น 5 ห้อง 7504 คณะบริหารธุรกิจ
6.7.8 เชื่อมต่อ fiber optic ห้องเรียนภาษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6.7.9 ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต อาคาร d-hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6
.7.10 เชื่อมต่อ fiber optic ห้องเรียนภาษาคณะบริหารธุรกิจ
6.7.11 ติดตั้งสายแลนห้องเรียนชั้น 5 ตึกกิจการนักศึกษา ศูนย์พระนครเหนือ

 

การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.8.1 อาจารย์ร่วมเสนอแนะนำหนังสือเพื่อการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เทเวศร์พระนครเหนือ, พณิชยการพระนคร, โชติเวช

หลักฐาน

6.1.1 รายงานจำนวนห้อง จำแนกตามประเภทการใช้งาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2557
6.1.2 รายงานจำนวน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2557
6.1.3 รายงานจำนวนห้องบริการนักศึกษา มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2557

6.2.1  ฐานข้อมูลคลังปัญญา มทร.พระนคร
6.2.2 ฐานข้อมูลงานวิจัย
6.2.3 ฐานข้อมูล e-Book
6.2.4 ฐานข้อมูลทดลองใช้

6.4.1 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และ wifi  สำหรับนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

6.5.1  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์จำนวนการเข้าใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์สูงสุดประจำเดือนการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาและตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน e-courseware
6.5.2 KM Blog
6.5.3 ระบบวีดีโอสื่อการสอนออนไลน์