2558 IQA 1.1 Arit

องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีระบบ และกลไก การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

โดยการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (คกส.) เพื่อดำเนินงานการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก

[√] 2. มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

โดยมีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการ ประเมินผล วางแผน และจัดทำข้อเสนอการแก้ปัญหาหรือจัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหาร มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และรายงานผลการให้บริการ

[√] 3. มีการประเมินผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมินการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

โดยมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการกำหนดเกณฑ์ค่าบรรทัดฐานสำหรับการให้บริการ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ และนำผลที่ได้จากการประเมินทั้ง 2 วิธี มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ

[√] 4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

โดยมีการจัดทำรายงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และรายงานการติดตามประเมินผลหลังการปรับปรุง

[√] 5. มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน ด้านการให้การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

โดยมีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (คกส.) เพื่อทบทวนกระบวนการและจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่สู่สาธารณะชน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [√] [ ]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบ และกลไก การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สวส. 1.1-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สวส. 1.1-1-2  ระบบเเละกลไกการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

2. มีการนำระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สวส. 1.1-2-1 แบบสำรวจความต้องการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงเครือข่าย

สวส. 1.1-2-2 ผลสำรวจความต้องการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงเครือข่าย

สวส. 1.1-2-3 รายงานผลการดำเนินงานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทางด้านกายภาพ

สวส. 1.1-2-4 ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558

สวส. 1.1-2-5 แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย

สวส. 1.1-2-6 รายงานปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย

สวส. 1.1-2-7 รายงานการบริการห้องคอมพิวเตอร์

สวส. 1.1-2-8 รายงานบริการระบบรักษาความปลอดภัย โทรทัศน์วงจรปิด

สวส. 1.1-2-9 รายงานด้านบัญชีผู้ใช้งานเครือข่าย

3. มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สวส. 1.1-3-1 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งประชุมเรื่องการประกันคุณภาพในกลุ่มงาน

สวส. 1.1-3-2 ข้อตกลงระดับการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สวส. 1.1-3-3 ผลการประเมินตนเองเทียบกับข้อตกลงระดับการบริการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง

สวส. 1.1-3-4 แบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สวส. 1.1-3-5 ผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สวส. 1.1-3-6 รายงานการปรับปรุงคุณภาพเครือข่าย และรายงานผลการดำเนินงาน

4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สวส. 1.1-4-1 รายงานการปรับปรุงคุณภาพเครือข่าย และรายงานผลการดำเนินงาน

5. มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน ด้านการให้การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สวส. 1.1-5-1 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการติดตั้งระบบคลังปัญญา DSpace บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์

จุดเด่น
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างดี
2. มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
1. บุคลากรมีความสามารถเฉพาะบุคคล และไม่สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานแทนกันได้
2. ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ  หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายเชวงศักดิ์  คงเกิด  หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร