2558 IQA 1.5 Arit

คำอธิบาย   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน

1 ประเด็น

ครบถ้วน

2 ประเด็น

ครบถ้วน

3 ประเด็น

ครบถ้วน

4 ประเด็น

ครบถ้วน

5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีระบบ และกลไก ด้านการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน

โดย สำนักวิทยบริการฯได้จัดทำระบบกลไก ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ / และอาจารย์ได้พบป่ะกัน สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน โดยใช้ระบบการใช้บริการห้องห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Access และมีการจัดตั้งคณะกรรมการในด้านการจัดพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง เพื่อความสะดวกในการให้บริการกับหน่อยงานที่มาติดต่อ

[√] 2. มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน ด้านการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน

โดย สำนักวิทยบริการฯ ได้ใช้ระบบการใช้บริการห้องห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Access เพื่อให้บริการสถานที่แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร และอาจารย์

[√] 3. มีการประเมินผลการดำเนินงาน และมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน

โดยมีแบบสอบประเมินถามความพึงพอใจต่อการรับบริการ

[√] 4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน

โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยี และรองรับการใช้งานในปัจจุบัน

[√] 5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

โดย สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีการใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [√] []
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5  5  5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบ และกลไก ด้านการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน

สวส.1.5-1-1 ระบบการใช้บริการห้องห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Access
สวส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดพื้นที่/สำหรับนักศึกษาและอาจารย์

2. มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน ด้านการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน

สวส.1.5-2-1 ระบบการใช้บริการห้องห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Access เพื่อให้บริการสถานที่แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร และอาจารย์
สวส.1.5-2-2 บันทึกข้อความการขอใช้ห้องศุนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

3. มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน

สวส.1.5-3-1 แบบประเมินความพึงพอใจห้อง self
สวส.1.5-3-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน

สวส.1.5-4-1 เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์  กระดานอัจฉริยะ ภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สวส.1.5-4-2 มีบริการ Printer ให้แก่นักศึกษาเพื่อพิมพ์เอกสารสำคัญ/ที่เก็บกระเป๋าสำหรับนักศึกษา
สวส.1.5-4-3 มีห้องประชุมแลกเปลียนเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและอาจารย์

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

สวส.1.5-5-1 แนวทางปฏิบัติที่ดีการใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดเด่น
1. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
2. มีห้องเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการทุกศูนย์
3. มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ

จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ปรับปรุงวัสดุ/อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นางสาวอ้อยจริยา พลับจีนนางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการหัวหน้างานบริหารทั่วไป
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นางสาวรัชนี ต่อเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป