2559 IQA 5.2

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ร้อยละของเอกสารที่จัดส่งได้ภายในเวลาที่กำหนด
คำอธิบาย :เอกสารราชการที่ได้รับจะดำเนินการผ่านสารบรรณ (การรับ-ส่งเอกสาร) แล้วดำเนินการตามคำสั่งที่มอบหมายไปยังผู้เกี่ยวข้อง / เจ้าของเรื่อง / หน่วยงาน โดยคำนึงถึงสาระสำคัญของเอกสารและระยะเวลาดำเนินการอาทิเช่น ด่วนที่สุดใช้เวลา ๑๕ นาที ด่วน ๒๐ นาที ทั่วไป ๓๐ นาที ทั้งนี้เอกสารราชการจะต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดส่งเอกสารมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลามากำกับให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง

รายการ
ตัวตั้ง จำนวนเอกสารที่จัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ปี 2559
ตัวหาร จำนวนเอกสารทั้งหมด ปี 2559
ผล ร้อยละ 100 ที่สามารถจัดส่งเอกสารตามกำหนดเวลาครบถ้วน
เป้าหมาย ร้อยละ 99 ของจำนวนเอกสารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาตามที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน

2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน

5 คะแนน

76-80%

81-85% 86-90% 91-95%

96-100%

ผลการดำเนินงาน

เอกสารราชการที่ได้รับจะดำเนินการผ่านสารบรรณ (การรับ-ส่งเอกสาร) แล้วดำเนินการตามคำสั่งที่มอบหมายไปยังผู้เกี่ยวข้อง / เจ้าของเรื่อง / หน่วยงาน โดยคำนึงถึงสาระสำคัญของเอกสารและระยะเวลาดำเนินการอาทิเช่น ด่วนที่สุดใช้เวลา 5 นาที ด่วน 10 นาที ทั่วไป 15 นาที  ทั้งนี้เอกสารราชการจะต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดส่งเอกสารมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลามากำกับให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง

 สูตรคำนวณ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
90  99.07  5

รายการหลักฐาน

สวส.5.2.1-1  มีการเก็บสถิติการจัดส่งเอกสารตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559  – 30 พฤษภาคม 2560

จุดเด่น
1.บุคลากรสามารถจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดำเนินการได้ถูกต้อง

จุดที่ควรพัฒนา
1.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส.ธันยพร พิสิฐอมรชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป