2559 IQA 4.3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรม หมายถึง จำนวนเรื่อง ที่ได้มีการดำเนินการผลิต โดยการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพ บันทึกวิดีโอ ผลิตสื่อวีดีทัศน์ งานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย งานควบคุมระบบเสียง และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
76-80% 81-85% 86-90% 91-95% 96-100%

สูตรคำนวณ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ร้อยละ)

10 เดือน

(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[  ] [  ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
90 99.46 5

รายการหลักฐาน

สวท.4.4.1-1    สรุปการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
สวท.4.4.2-2   บันทึกข้อความขอส่งไฟล์งานที่ผลิตสำเร็จ

จุดเด่น

  1.  สื่อที่จัดส่งให้แก่ผู้รับบริการมีความถูกต้องและรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด
  2. ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อได้ตลอดเวลา ไม่มีการจํากัดสิทธิ์

จุดที่ควรพัฒนา

  1. จัดอบรมบุคลากรให้เกิดทักษะ การจัดการที่ดี เพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง นักเอกสารสนเทศ