2559 IQA 6.3 กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน
1 ประเด็น
ครบถ้วน
2 ประเด็น
ครบถ้วน
3 ประเด็น
ครบถ้วน
4 ประเด็น
ครบถ้วน
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น
ผลการดำเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ

สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทุกภาระกิจหลักของสำนัก

[√] 2. กำหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจหลักของสำนักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

โดยมีเป้าหมายการจัดการความรู้เป็นบุคลากรของสำนักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด ได้รับการพัฒนาความรู้ จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มตามภาระกิจหลักของแต่ละกลุ่ม

[√] 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมกับเผยแพร่ผ่าน ทางเว็ปไซต์ของแต่ละกลุ่มงานภาระกิจหลัก

[√] 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

มีการรวบรวมความรู้จากบุคคลภายในกลุ่ม และจากเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ จัดทำเป็นแนวปฎิบัติที่ดี  เรื่อง คู่มือปฏิบััติงานระบบศูนย์ข้อมูลแบบพร้อมใช้งานสูงโดยใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์คลัสเตอร์

[√] 5.  มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง สำนักมีการนำความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้งานระบบ ศูนย์ข้อมูลแบบพร้อมใช้งานสูงโดยใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์คลัสเตอร์

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[  ] [  ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3  4 4

รายการหลักฐาน

1.มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ

สวส.6.3.1-1  องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และเป้าหมายการจัดการความรู้

2. กำหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจหลักของสำนักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

สวส.6.3.2-2  แผนการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษาตามพันธกิจ

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

สวส.6.3.3-3  การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

สวส. 6.3.4-4   คู่มือปฏิบัติงานระบบศูนย์ข้อมูลแบบพร้อมใช้งานสูงโดยใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์คลัสเตอร์

5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สวส.6.3.5-5  ระบบศูนย์ข้อมูลแบบพร้อมใช้งานสูงโดยใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์คลัสเตอร์

จุดเด่น

  1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้
  2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างสม่ำเสมอ

จุดที่ควรพัฒนา

  1. พัฒนาบุคลากรให้เข้าเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ
  2. สร้างแรงจูงใจให้มีการจัดทำองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างคลังความรู้

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายเชวงศักดิ์  คงเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์