2559 IQA 4.2

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :  สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การบันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ งานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย งานควบคุมระบบเสียง และงาน  ตามที่ได้รับมอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ 1 ประเด็น

มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น

มีการดำเนินการ
5 ประเด็น

 ผลการดำเนินงาน

[√]  1.  มีแผนดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดทำแผนดำเนินการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

[√]  2.  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตสื่อและดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ

[√]  3.  มีการปฏิบัติงานและดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อ  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  โดยผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559  มีดังนี้

  1. งานบันทึกภาพนิ่ง 80 งาน
  2. งานบันทึกวิดีโอ 73 งาน
  3. งานควบคุมระบบเสียง 15 งาน
  4. งานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย 15 งาน
  5. งานผลิตสื่อวีดิทัศน์ 4 งาน

[√]  4.  จำนวนผู้รับชม เผยแพร่สื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มีการรายงานผลจำนวนผู้รับชม เผยแพร่สื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน

[√]  5.  ผลการประเมินความพึงพอใจการขอใช้บริการในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีการความพึงพอใจการผลิตสื่อส่งเสริม สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าความเฉลี่ย 4.64

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ประเด็น)

10 เดือน

(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

ผล

คะแนน [ ] [ ]

[√]

 

3

 

5

 

5

ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

1.  มีแผนดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

สวส.4.2.1-1   แผนการดำเนินงานการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

2.  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

สวส.4.2.2-2  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29
สวส.4.2.2-3  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราชินี
สวส.4.2.2-4  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันรพีรำลึก
สวส.4.2.2-5  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ๑๒ ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม
สวส.4.2.2-6  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
สวส.4.2.2-7  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเจ้าภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล
สวส.4.2.2-8  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงสัมมนาปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
สวส.4.2.2-9  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
สวส.4.2.2-10  คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระชนม์ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สวส.4.2.2-11  บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

3.  มีการปฏิบัติงานและดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

สวส.4.2.3-12  บันทึกข้อความส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน
สวส.4.2.3-13  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนสิงหาคม 2559
สวส.4.2.3-14  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2559
สวส.4.2.3-15  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2559
สวส.4.2.3-16  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
สวส.4.2.3-17  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนธันวาคม 2559
สวส.4.2.3-18  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2560
สวส.4.2.3-19  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สวส.4.2.3-20  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีเดือนมีนาคม 2560
สวส.4.2.3-21  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2560
สวส.4.2.3-22  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
สวส.4.2.3-23  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน 2560
สวส.4.2.3-24  สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

4.  จำนวนผู้รับชม เผยแพร่สื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

สวส.4.2.4-25  จำนวนผู้รับชม เผยแพร่สื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (Youtube)
สวส.4.2.4-26  จำนวนผู้รับชม เผยแพร่สื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (Facebook Live)

5.  ผลการประเมินความพึงพอใจการขอใช้บริการในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

สวท.4.2.5-27   แบบประเมินความพึงพอใจการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สวท.4.2.5-28   ผลประเมินความพึงพอใจการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

จุดเด่น

  1.  ความพร้อมด้านบุคลากรในการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
  2.  ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา

  1.  มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณในการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
  2.  ควรพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง นักเอกสารสนเทศ