6.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ สำนักงานผู้อำนวยการ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน
1 ประเด็น
ครบถ้วน
2 ประเด็น
ครบถ้วน
3 ประเด็น
ครบถ้วน
4 ประเด็น
ครบถ้วน
5 ประเด็น

ผลดำเนินงาน

[√] 1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ

สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรและพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทักภาระกิจหลักของสำนัก

[√] 2. กำหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจหลักของสำนักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

โดยมีเป้าหมายการจัดการความรู้เป็นบุคลากรของสำนักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด ได้รับการพัฒนาความรู้ จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มตามภาระกิจหลักของแต่ละกลุ่ม

[√] 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมกับเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของแต่ละกลุ่มงานภาระกิจหลัก

[√] 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

มีการรวบรวมความรู้จากบุคคลภายในกลุ่ม และจากเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ จัดทำเป็นแนวปฎิบัติที่ดี  เรื่อง การบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุ

[√] 5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง สำนักมีการนำความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้งานระบบ  การบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุ

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 5  5

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐาน

1.มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักอย่างน้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ

สวส.6.3.1-1 องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติราชการ และเป้าหมายการจัดการความรู้

2. กำหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจหลักของสำนักอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

สวส.6.3.2-2  แผนการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษาตามพันธกิจ

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

สวส.6.3.3-3  แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุ

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

สวส.6.3.4.4  มีการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคลสู่แหล่งความรู้ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร

5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สวส.6.3.5-5  ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดเด่น
1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรให้เข้าเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ
2. สร้างแรงจูงใจให้มีการจัดทำองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายสาคร  พรมจันทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ