2559 IQA 5.4

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร
คำอธิบาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร  โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้งานบริหารสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน

2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน

5 คะแนน

76-80%

81-85% 86-90% 91-95%

96-100%

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้บริการที่ต้องการให้ผู้บริการมีความเข้าใจและคัดสรรสิ่งที่ดีให้แก่ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและมีความสุขเมื่อใช้บริการ

สูตรการคำนวณ

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[  ] [  ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
85  90  3

รายการหลักฐาน

สวส.5.4.1  แบบประเมินความพึงพอใจ
สวส.5.4.2 ผลประเมินความพึงพอใจ

จุดเด่น
1.  บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ เต็มใจ และมุ่งมั่นให้บริการเป็นที่ประทับใจ
2.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการให้บริการเป็นอย่างดี

จุดที่ควรพัฒนา
1.  จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการ ควรจัดทำขั้นตอนให้ง่ายและไม่ซ้ำซ้อน
2.  ฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ เทคนิคบริการที่ดี เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นางสาวธันยพร  พิสิฐอมรชัย
ว่าที่ รต.หญิง จินตนา แก้วแกล้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป