2559 IQA 5.1

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ประเด็น

มีการดำเนินการ
2-3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4-5 ประเด็น
มีการดำเนินการ
6 ประเด็น
มีการดำเนินการ
7 ประเด็น

ผลดำเนินการ

[√]  1.  แผนการพัฒนาบุคลากร

โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นแนวทาง  หรือกำหนดไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสำนัก ให้เป็นไปตามแผนที่ต้องการ เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กำหนด  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ

[√]  2.  การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

โดยมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น รวมทั้งการเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

[√]  3.  มีการรายงานไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และประโยชน์ที่ได้รับ

โดยมีการจัดทำรายงานไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน โดยบุคลากรที่ไปเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นผู้จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงผลจากการไปฝึกอบรมและประโยชน์ที่ได้รับเพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

[√]  4.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

โดยมีการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เช่น สวัสดิการการคลอดบุตร,สวัสดิการกรณีเจ็บป่วย, สวัสดิการจัดดอกไม้เคารพศพ, สวัสดิการลาอุปสมบท สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตร, สวัสดิการตรวจสุขภาพของบุคลากรประจำปี

[√]  5.  การการแจ้งจรรยาบรรณแก่บุคลากร และรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร

โดยมีการแจ้งให้บุคลากรทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยให้บุคลากรถือปฏิบัติตามข้อบังคับของจรรยาบรรณที่กำหนดและได้มีการรายงานการประพฤติปฏิบัติตนว่ามีการประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่

[√]  6.  การประเมินผลความสำเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร

โดยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเกี่ยวกับการให้บุคลากรไปฝึกอบรม ลาศึกษาต่อ และการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร

[√]  7.  การนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร

โดยมีการนำผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดเพื่อทำให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อไป

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)
12 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 7 5

รายการหลักฐาน

1.  มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

สวส.5.1.1-1  บันทึกข้อความ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
สวส.5.1.1-2  บันทึกข้อความ การทำแผนให้บุคลากรไปศึกษาต่อตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560และ2561

2.  มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

สวส.5.1.2-3  พัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559-31 กรกฏาคม 2560
สวส.5.1.2-4  บันทึกข้อความการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งที่สูงขึ้น

3.  มีการรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมนา ศึกษาดูงานและประโยชน์ที่ได้รับ

สวส.5.1.3-5  บันทึกข้อความ รายงานการไปฝึกอบรม

4.  มีการจัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

สวส.5.1.4-6  บันทึกข้อความ ขอรับสวัสดิการการคลอดบุตร
สวส.5.1.4-7  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดดอกไม้เคารพศพ
สวส.5.1.4-8  บันทึกข้อความ ให้พนักงานราชการลาอุปสมบท
สวส.5.1.4-9  บันทึกข้อความ ขอส่งรายละเอียดเงินช่วยเหลือบุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษา
สวส.5.1.4-10  บันทึกข้อความ ขอแจ้งรายชื่อและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพประจำปี

5.  มีการแจ้งจรรยาบรรณบุคลากรและรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร

สวส.5.1.5-11  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สวส.5.1.5-12  รายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร ปีงบประมาณ 2560

6.  มีผลการประเมินผลความสำเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร

สวส.5.1.6-13  ผลการประเมินความสำเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร
สวส.5.1.6-14  บันทึกข้อความ ส่งรายงานผลค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

7.  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร

สวส.5.1.7-15  หัวข้อการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร

จุดเด่น
1. บุคลากรได้รับการอบรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการทำงาน และมีการพัฒนางานได้ดีขึ้น
3. เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินการจัดทำผลงานการปฏิบัติงานและประสบการณ์ด้านต่างๆเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น
2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานทดแทนกันเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้

 

 น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน

นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย

หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวรัชนี  ต่อเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป