2559 IQA 4.3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรม หมายถึง ระดับความสำเร็จ ในการผลิตงาน สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งภายใน เช่น การบันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ งานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย งานควบคุมระบบเสียง และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
20 งาน 25 งาน 30 งาน 35 งาน 40 งาน

ผลการดำเนินงาน 

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและการการศึกษา ดำเนินงานกิจกรรมตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร้องขอให้ถ่ายภาพนิ่ง บันทึกวิดีโอ ควบคุมระบบเสียง ถ่ายทอดสด และผลิตสื่อวิดีทัศน์ ตามงาน event ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยสรุปปริมาณงานที่ทำในรอบปีการศึกษา 2559 ได้ดังนี้

  • งานบันทึกภาพนิ่ง 80 งาน
  • งานบันทึกวิดีโอ 73 งาน
  • งานควบคุมระบบเสียง 15 งาน
  • งานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย 15 งาน
  • งานผลิตสื่อวีดิทัศน์ 4 งาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(งาน)

10 เดือน

(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[  ] [  ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
30 40 5

รายการหลักฐาน

1.  จำนวนงาน การดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

สวท.4.3.1   สรุปการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

จุดเด่น

  1.  ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
  2.  บุคลากรนวัตกรรมเข้ารับการอบรม พัฒนา การผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา

  1.  ควรมีการจัดประชุมภายในกลุ่มงานเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  2.  ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น โดยเน้นบริการเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง นักเอกสารสนเทศ