2559 IQA 6.4

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4-5 ประเด็น
มีการดำเนินการ
6 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

[√] 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสำนัก ตั้งแต่ระดับงานและกลุ่ม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

สำนักมีคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ที่แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสำนัก

[√] 2.  มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบาย และผู้บริหารสูงสุดของสำนัก

สำนักมีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญ โดยมีการตั้งคณะกรรมการในระดับสำนักโดยผู้อำนวยการสำนักเป็นประธาน และมอบหมายนโยบายการดำเนินงานไปยังกลุ่มโดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับกลุ่ม

[√] 3.  มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนัก

มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มที่เป็นภารกิจหลักของสำนักครบทุกกลุ่ม

[√] 4. มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสำนักมีการดำเนินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในตามระบบ และกลไกที่สำนักกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

มีการประชุมกำกับติดตาม ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มดำเนินงานประกันคุณภาพ อาทิเช่น เปิดโอกาสให้ให้ทุกกลุ่มกำหนดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามอัตลักษณ์ของกลุ่ม มีการประชุมควบคุมการดำเนินงานเป็นไปตามคุณภาพ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

[√] 5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

มีการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงการทำงาน จากผลการประเมินของคณะกรรมการจากปีที่ผ่านมา

[√] 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของสำนัก คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และระบบรายงานการประกันคุณภาพของสำนัก

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)
10เดือน
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค.60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3  6  5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของสำนัก ตั้งแต่ระดับกลุ่ม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

สวส.6.4.1-1 คู่มือประกันคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559

2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสำนัก

สวส.6.4.2-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนัก

สวส.6.4.3-3 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนักตามภารกิจหลัก ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สวส.6.4.3-4 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนักตามภารกิจหลัก ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.6.4.3-5 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนักตามภารกิจหลัก ด้านวิทยบริการและห้องสมุด

สวส.6.4.3-6 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนักตามภารกิจหลัก ด้านพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวส.6.4.3-7 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนักตามภารกิจหลัก ด้านการบริหารสำนัก

สวส.6.4.3-8 ตัวบ่งชี้สนับสนุนการดำเนินงานบริหารของมหาวิทยาลัย

4.มีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มในสำนักมีการดำเนินการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในตามระบบ และกลไกที่สำนักกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

สวส.6.4.4-9 รายงานการประชุมจัดทำตัวชี้วัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559, วาระการประชุม

สวส.6.4.4-10 รายงานการประชุมจัดทำตัวชี้วัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2559,  วาระการประชุม

สวส.6.4.4-11 รายงานการประชุมจัดทำตัวชี้วัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2559

สวส.6.4.4-12 รายงานการประชุมจัดทำตัวชี้วัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2559 

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

สวส.6.4.5-13 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สวท.6.4.6-14 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภายใน (IQA)

สวส.6.4.6-15 ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา

สวท.6.4.6-16 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จุดเด่น

  • ทุกกลุ่มเห็นความสำคัญของการทำประกันคุณภาพภายในของสำนัก

จุดที่ควรพัฒนา

  • ชี้แจงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำประกันคุณภาพของแต่ละกลุ่มให้มากขึ้น มีบางคนยังอ่านตัวชี้วัดไม่เข้าใจ
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  นายธนาวุฒิ  นิลมณี  ผอ.สวส.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส.