IQA 6.2 IT

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  การบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน
1 ประเด็น
ครบถ้วน
2 ประเด็น
ครบถ้วน
3 ประเด็น
ครบถ้วน
4 ประเด็น

ครบถ้วน
5 ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

[√] 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสำนักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

โดย สำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นคณะกรรมการทำงาน

[√] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สำนักดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยงตามภาระกิจหลักของสำนักที่สะท้อนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิทยบริการ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน และด้านการบริหารภายในของสำนัก จำนวน 5 เรื่องมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

[√] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สำนักจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มใหม่ที่กำหนดและวัดระดับความเสี่ยง พร้อมกับดำเนินการตามแผนจำนวน 5 แผนดังนี้  (2) เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom)

[√] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สำนักดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามลำดับที่มีความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน ส่วนใหญ่จะสูงทั้งหมดจึงดำเนินการทั้งหมดในภารกิจหลัก

[√] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหาร อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

สำนักมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ ปย.2

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3  5  6

รายการหลักฐาน

1.  มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในของ สวส.

สวส.6.2.1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในของ สวส.

2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สวส.6.2.2-2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom)

3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สวส.6.2.3-3  แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom)  

4.  มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สวส.6.2.4-4  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom)

5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหาร อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

สวส.6.2.5-5  การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom)
6.2.5-6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

จุดเด่น

  • มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภาระงานทุกปี

จุดที่ควรพัฒนา

  • ให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

 ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ