2559 IQA 3.2

ตัวบ่งชี้ที่ 3.ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลผลิต
คำอธิบาย
: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือ ดูประวัติการยืม-คืน รวมทั้งสามารถยืมต่อผ่านระบบ OPAC ได้ตลอดเวลา ดังนั้น จำนวนการเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น ย่อมแสดงถึงการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4

คะแนน 5

380,001-390,000ครั้ง

390,001-400,000  ครั้ง 400,001-410,000  ครั้ง 410,001-420,000  ครั้ง

มากกว่า 420,000 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

ห้องสมุด มทร.พระนคร ประกอบไปด้วยห้องสมุด 4 วิทยาเขต คือ เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือและพณิชยการพระนคร โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ Walai Autolib เพื่อให้การบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด มทร.พระนคร สะดวก รวดเร็ว จาก Web Opac ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รวบรวมสถิติ  จำนวนผู้เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 12 เดือน  (สถิติตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

 

ค่าเป้าหมาย

(ครั้ง)

10 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

[ ]

[ ]

[√]

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

400,001-410,000

มากกว่า 420,000 ครั้ง

5

รายการหลักฐาน

สวส.3.2-1  สถิติจำนวนผู้เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
สวส.3.2-2  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

จุดเด่น
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน โดยจัดให้มีงบประมาณในการต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสำหรับสืบค้นข้อมูลให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มากขึ้น โดยเน้นบริการเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

 ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ นางสายธาร  สุเมธอธิคม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางบัวระภา กลยนีย์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ