2559 IQA 5.3

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระยะเวลาในการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีภายในเวลาที่กำหนด
คำอธิบาย เป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  เพื่อให้วัสดุและครุภัณฑ์มีความถูกต้องตรงตามทะเบียนคุม  สามารถตรวจสอบได้ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีวัดประสิทธิภาพของการสำรวจ/ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ให้ทันตามกำหนดระยะเวลา  และเพื่อรายงานให้เป็นไปตามระเบียบของ สตง. และกลุ่มตรวจสอบภายใน

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน

2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน

5 คะแนน

ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบคุม  และรายงานภายในเวลากำหนด

ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบคุม  และรายงานก่อนเวลากำหนด 5 วัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบคุม  และรายงานก่อนเวลากำหนด 10 วัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบคุม  และรายงานก่อนเวลากำหนด 15 วัน

ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบคุม  และรายงานก่อนเวลากำหนด 20 วัน

ผลการดำเนินงาน

“รอเพิ่มคำอธิบายการดำเนินงาน”

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(วัน)
12 เดือน
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 60)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
10  20  5

รายการหลักฐาน

  1.  มีการจัดทำระบบครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ จำนวน และสถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ ครุภัณฑ์ที่โอนให้กับหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนสามารถนำข้อมูลวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือและใช้งานได้ออกมาเป็นไฟล์เพื่อไว้ในการการตรวจสอบและรายงานได้ทันที

สวส.5.3.1-1   ระบบ arit_eprocurement บริหารจัดการครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวส.5.3.2-2   สามารถนำไฟล์ออกมาเพื่อตรวจสอบและรายงานผลได้ทันที
สวส.5.3.3-3   วัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือ ณ กันยายน 2560

จุดเด่น
1. ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุมีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
1. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้เห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายสาคร  พรมจันทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ