ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : การบริหารความเสี่ยง สวส.(กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

 เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

 เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[ ] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงานโดยสำนักงานผู้อำนวยการได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานและบุคลากรบริหารงานทั่วไปเป็นกรรมการ

[ ] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานผู้อำนวยการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงพร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

[ ] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2โดยสำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินการประเมิณโอกาศและผลกระทบของความเสี่ยงมีการจัดเรียงลำดับความเสี่ยงจากน้อยไปหามากเกี่ยวกับการลาออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

[ ] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผนโดยสำนักงานผู้อำนวยการได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการลาออนไลน์และดำเนินการตามแผนที่กำหนด

[ ] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้งโดยสำนักงานผู้อำนวยการได้ดำเนินการติดตามปละประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการลาออนไลน์และรายงานต่อคณะกรรมการประจำสำนัก

 

 ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ)

12 เดือน

(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน
o o
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5  5  5

รายการหลักฐาน

[ ] 1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อำนวยการเป็นประธานการดำเนินงาน

สวส.2.2-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.2.2-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

[ ] 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสำนักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

สวส.2.2.2-2การวิเคราะห์ความเสี่ยง ครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)

[ ] 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

สวส.2.2.2-3การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง ครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)

[ ] 4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สวส.2.2.2-4 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

[ ] 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารสำนัก ปีละ 1 ครั้ง

สวส.2.2.2-5มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)

จุดเด่น
1. บุคลากรมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจัดการบริหารความเสี่ยง

จุดที่ควรพัฒนา
1. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้เห็นถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายสาคร  พรมจันทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ