ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : การจัดการความรู้ สวส. (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ โดยการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไป

[√] 2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี)

โดยมีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการประชุมในแต่ละของชุมชนนักปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละชุมชนนักปฏิบัติและเว็บไชต์ http://document.arit.rmutp.ac.th/?page_id=275

[√] 3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

โดยมีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มีการคัดเลือกความรู้ที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรและบุคคลภายนอกเอามาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี

[√] 4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี  ได้จัดทำแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการประชุมในแต่ละของชุมชนนักปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละชุมชนนักปฏิบัติและเว็บไชต์ http://document.arit.rmutp.ac.th/?page_id=67

[√] 5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง โดยมีการสรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2558                

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4  5 5

รายการหลักฐาน

1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

สวส. 2.3-1-1 การเเบ่งปันเเลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี)

สวส.2.3-2-2 มีการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคลสู่แหล่งความรู้ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร

3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

สวส. 2.3-3-3 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการใช้ระบบปฏิทินการประชุม/สัมมนา

4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

สวส.2.3-4-4 เว็ปไซต์ KM กลุ่มงานบริหารทั่วไป

5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

สวส.2.3-5-5 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2558

จุดเด่น
1.มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอๆ
2.มีการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่

จุดที่ควรพัฒนา
1.ทักษะทางด้านภาษาของบุคลากร
2.ทักษะทางด้านการประสานงานและติดต่อสื่อสาร

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน  หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายสาคร  พรมจันทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ