ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : การพัฒนาบุคลากร สวส. (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

 สูตรการคำนวณ

    1

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า
ร้อยละ 50
ร้อยละ
50-59
ร้อยละ
60-69
ร้อยละ
70-79
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

เกณฑ์มาตรฐาน :

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

  รายการ

ตัวตั้ง

จำนวนบุคลากรของกลุ่มงานบริหารทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2558

ตัวหาร

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ปี 2558

ผล

ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ได้รับการพัฒนา

เป้าหมาย

ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรของกลุ่มงานบริหารทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
80  100  5

รายการหลักฐาน

สวท. 2.4-1-1   รายชื่อบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปี 2558 จำนวน 8 คน

สวท. 2.4-1-2   รายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 8 คน

จุดเด่น
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้รับงบประมาณโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2558
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร

จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากรควรนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมมาปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้ น.ส.อ้อยจริยา   พลับจีน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายสาคร  พรมจันทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ