ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการความรู้ กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ประเด็น มีการดำเนินการ 2 ประเด็น มีการดำเนินการ 3 ประเด็น มีการดำเนินการ 4 ประเด็น มีการดำเนินการ 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

โดยสำนักงานผู้อำนวยการได้แจ้งจัดการประชุมเพื่อให้บุคลากรภายในสำนักงานผู้อำนวยการได้นำเสนอองค์ความรู้ (KM) ตามประเด็นที่กำหนดไว้และตามภารกิจที่กำหนดเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ที่ได้นำเสนอของและล่ะคนภายในกลุ่มงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาและปรับใช้ในภารกิจของหน่วยงานต่อไป

[√] 2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยสำนักงานผู้อำนวยการได้จัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้เป็นแฟ้มข้อมูลและจัดทำบันทึกข้อความให้บุคลากรได้ทราบเพื่อเข้าไปศึกษา และเข้าเว็ปไซต์ของกลุ่มเพื่อศึกษาเพิ่มเติม

[√] 3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

มีการนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาระบบงานที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง การส่งหนังสือราชการผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

[√]] 4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยสำนักผู้อำนวยการได้เผยแพร่ทะเบียนความรู้และแนวทางปฏิบัติงาน ทางเว็ปไซต์ของสำนักงานผู้อำนวยการ  http://document.arit.rmutp.ac.th

[√] 5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

มีการประเมินผลการจัดการความรู้จากบุคลากรในกลุ่ม พร้อมกับรายงานปัญหา อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงผ่านทางเว็ปไซต์กลุ่มงาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4            5              5

รายการหลักฐาน

1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม

สวท.2.3-1-1 บันทึกแจ้งให้บุคลกากรเรียนรู้การจัดการความรู้

สวท.2.3-1-2  ภาพกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

สวท.2.3-2-1 จัดเก็บลงในเว็บไซต์ประจำกลุ่มงานสำนักงานผู้อำนวยการ

3. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นำไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

สวท.2.3-3-1 แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่องการส่งหนังสือราชการผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

สวท.2.3-4-1 เว็ปไซต์เผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฎิบัติที่ดี ทางหน้าเว็ปไวต์ KM ของกลุ่ม

5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

สวท.2.3-5-1 รายงานผลการประเมินจัดการความรู้ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของกลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ

จุดเด่น
1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดการความรู้
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริม

จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรให้เข้าเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ
2. สร้างแรงจูงใจให้มีการจัดทำองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายสาคร  พรมจันทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ