ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต

คำอธิบาย :

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง หน้าที่ที่หน่วยงานมอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน (Job Description) หรือ รายละเอียดภาระงานเฉพาะตำแหน่ง (Position Description) บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภทการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

สูตรการคำนวณ :

formula1

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า
ร้อยละ 50
ร้อยละ
50-59
ร้อยละ
60-69
ร้อยละ
70-79
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

เกณฑ์มาตรฐาน :

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

  รายการ

ตัวตั้ง

จำนวนบุคลากรของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2557

ตัวหาร

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557

ผล

ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนา

เป้าหมาย

ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
80  100  5

รายการหลักฐาน

สวท. 2.4-1-1   รายชื่อบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557 จำนวน 6 คน

สวท. 2.4-1-2   รายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 คน

จุดเด่น
1. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ประจำปี 2557
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร

จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากรควรนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมมาปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส. เพชราภรณ์    เพ็ชรแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักฯ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส. มณิสสร        ดำน้อย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ