ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาบุคลากร กลุ่มนวัตกรรมการศึกษาฯ

ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนการ

คำอธิบาย :

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง หน้าที่ที่หน่วยงานมอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน (Job Description) หรือ รายละเอียดภาระงานเฉพาะตำแหน่ง (Position Description) บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภทการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

สูตรการคำนวณ

(จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/จำนวนบุคลากรทั้งหมด) * 100

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า
ร้อยละ 50
ร้อยละ
50-59
ร้อยละ
60-69
ร้อยละ
70-79
มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

  รายการ

ตัวตั้ง

จำนวนบุคลากรของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 17 คน ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2557

ตัวหาร

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 17 คน ปี 2557

ผล

ร้อยละของจำนวนบุคลากรของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น ที่ได้รับการพัฒนา

เป้าหมาย

ร้อยละของจำนวนบุคลากรของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คิดเป็น 80 เปอร์เซ็น ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
80  100  5

รายการหลักฐาน

สวท.2.4-1 รายชื่อบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สวท.2.4-2 รายละเอียดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 18 คน แก้ไขแล้ว

จุดเด่น
1. บุคลากรมีความสามารถในพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของตนเอง
2. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

จุดที่ควรพัฒนา
จัดสรรงบประมาณในการจัดส่งบุคคลากรเข้าอบรมโครงการต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รอง ผอ.สวท.
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  น.ส. รักอนงค์ ชมปรีดา  นักเอกสารสนเทศ