ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาบุคลากร สำนักงานผู้อำนวยการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า
ร้อยละ 50
ร้อยละ
50-59
ร้อยละ60-69 ร้อยละ70-79 มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80

คำอธิบาย :

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง หน้าที่ที่หน่วยงานมอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน (Job Description) หรือ รายละเอียดภาระงานเฉพาะตำแหน่ง (Position Description) บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภท

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ

 

สูตรการคำนวณ :1

เกณฑ์มาตรฐาน :

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายการ
ตัวตั้ง จำนวนบุคลากรของงานบริหารทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ  ปี  2557
ตัวหาร จำนวนบุคลากรทั้งหมดของงานบริหารทั่วไป  ปี 2557
ผล ร้อยละ  100  ของจำนวนบุคลากรของงานบริหารทั่วไปที่ได้รับการพัฒนา
เป้าหมาย ร้อยละ  80  ของจำนวนบุคลากรของงานบริหารทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4            5              5

 

รายการหลักฐาน

สวท.6.4.1 บุคลากรงานบริหารทั่วไป  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  

จุดเด่น
1. บุคลากรได้รับการอบรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการทำงาน และมีการพัฒนางานได้ดีขึ้น

3. เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี

จุดที่ควรพัฒนา
1.  บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้มากขึ้น

2. บุคลากรในหน่วยงานต้องสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้

 

 น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน

นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย

หัวหน้า สำนักงานผู้อำนวยการ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวรัชนี  ต่อเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป