องค์ประกอบที่ 2 การกำกับติดตาม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน1 ประเด็น ครบถ้วน2 ประเด็น ครบถ้วน3 ประเด็น ครบถ้วน4 ประเด็น ครบถ้วน5 ประเด็น

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

[√] 1.มีการจัดพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่ม

โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน เป้าหมายการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

โดยผ่านการวิเคราะห์ SWOT จากบุคลากรในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน เป้าประสงค์กลุ่ม เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี

[√] 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มไปสู่บุคลากรภายในกลุ่ม

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ที่ได้รับมอบหมายสู่บุคลากรภายในกลุ่มโดยการจัดประชุม จัดทำแผนการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนและขอบเขต แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบ และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้

[√] 3. มีการจัดทำแผนการประจำปีของกลุ่มตามกรอบเวลาปีการศึกษา

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนประจำปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน

[√] 4. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการดำเนินงานของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีกำหนดไว้อย่างชัดเจนตามตัวชีัวัดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้

[√] 5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผู้บริหารทราบ

มีการติดตามผลการดำเนินงาน มีการจัดประชุม และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
12 เดือน
(1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4            5              5

 

รายการหลักฐาน

  1. มีการจัดพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของสำนัก โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรในกลุ่ม โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน เป้าหมายการดำเนินงานของสำนัก

สวท.2.1-1-1 SWOT วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน เป้าประสงค์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.1-1-2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

  1. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มไปสู่บุคลากรภายในกลุ่ม

สวท.2.1-2-1  บันทึกข้อความเชิญประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

สวท.2.1-2-2  ภาพการประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้บุคลากร
สวท.2.1-2-3  รายงานการประชุม แผนกลยุทธ์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557

สวท.2.1-2-4 ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมการประชุม

  1. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มตามกรอบเวลาปีการศึกษา

สวท.2.1-3-1 แผนการดำเนินงานประจำปี
สวท.2.1-3-2 ผลการดำเนินงาน 1) พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 2) พัฒนาระบบรายงานยอดรายได้ ยอดค้างจ่าย ของนักศึกษา 3) พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฎิบัติงาน ภายในมทร.พระนคร 4) พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร 5) พัฒนาระบบบันทึกการปฎิบัติงานล่วงเวลาใช้ภายใน มทร.พระนคร 6) พัฒนาระบบออกใบสลิปเงินเดือน e-Payslip 7) ปรับปรุงเว็บไซต์ BIM เพิ่มรายงานผู้บริหาร

  1. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์

สวท.2.1-4-1  ตัวชี้วัดตามโครงการการดำเนินงานประจำปี

  1. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานที่ผู้บริหารทราบ

สวท. 2.1-5-1 บันทึกข้อความเชิญประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
สวท. 2.1-5-2 ภาพการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
สวท. 2.1-5-3 รายงานการประชุม การประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557
สวท. 2.1-5-4 ใบเซ็นชื่อเข้าประชุม
สวท. 2.1-5-5 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

จุดแข็ง

  1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานเทคโนโลนีสารสนเทศที่ชัดเจน
  2. มีการติดตามและประเมินผลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการจัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลทุกๆ 6 เดือน

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ตำแหน่ง
ผู้กำกับตัวบ่งชี้  น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ