2555 IQA 2.1

องค์ประกอบที่ 1 ภารกิจหลักด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระดับความสำเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีการประกาศนโยบายการใช้ศูนย์ให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
โดย ทำการประชาสัมพันธ์นโยบายการใช้ศูนย์การเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง, เว็บไซต์ระบบงานเครือข่าย และผ่านทาง Facebook Self Access RMUTP
[√] 2. มีแผนปรับปรุง บำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  และมีการดำเนินงานตามแผน พร้อมผู้รับผิดชอบ
โดย มีการกำหนดแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ศูนย์การเรียนรู้ คือ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
[√] 3. มีระบบตรวจนับจำนวนผู้ใช้งานประจำวัน โดยสามารถรายงานสรุปปริมาณการใช้งานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ และสามารถเรียกดูปริมาณการใช้งานย้อนหลังได้
โดย มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้สาหรับการตรวจสอบปริมาณการใช้งานของผู้ใช้ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทุกศูนย์ รวมถึงการทำ Summary Report จากทุกศูนย์
[√] 4. มีระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต
โดย มีระบบที่ใช้ในการจัดเก็บประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเก็บประวัติไว้เป็นเวลา 90 วัน
[-] 5. มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ โดยระดับความพึงพอใจผู้รับบริการต้องไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5
โดย มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์  พร้อมกับรายงานสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการจากการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเก้าอี้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ชำรุดเป็นจำนวนมาก
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ประเด็น)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [√] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5 3 3 4 4 5 5

รายการหลักฐาน

1. มีการประกาศนโยบายการใช้ศูนย์ให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

สวท.2.1-1-1 ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.2.1-1-2 แสดงช่องทางในการประชาสัมพันธ์นโยบายการใช้ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง, เว็บไซต์ระบบงานเครือข่าย และผ่านทาง Facebook Self Access RMUTP

2. มีแผนปรับปรุง บำรุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  และมีการดำเนินงานตามแผน พร้อมผู้รับผิดชอบ
3. มีระบบตรวจนับจำนวนผู้ใช้งานประจำวัน โดยสามารถรายงานสรุปปริมาณการใช้งานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ และสามารถเรียกดูปริมาณการใช้งานย้อนหลังได้
4. มีระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต
5. มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ โดยระดับความพึงพอใจผู้รับบริการต้องไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5
จุดแข็ง
  1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
  2. อุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้มีความทันสมัย
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  1. เพิ่มจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
  2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบและเทคโนยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

ปี 2556
แผนพัฒนา 

 

ปี 2556