2555 IQA 2.3

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีการสำรวจและกำหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ
โดย ทำการกำหนดคณะทำงานและให้ไปดำเนินการสำรวจความต้องการเพื่อใช้ในการกำหนดแผนพัฒนา
[√] 2. มีการกำหนดคณะทำงาน และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
โดย มีหนังสือแต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสำหรับแต่ล่ะตำแหน่ง
[√] 3. มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่กำหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดย ดำเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่ได้กาหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
[√] 4. มีการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบที่พัฒนาขึ้น พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
โดย ทำการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบที่พัฒนาขึ้น และนำผลการประเมินจากแบบสอบถามมาปรับปรุงการทำงาน พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารผ่านทาง http://nms.rmutp.ac.th
[√] 5.มีการรวบรวมจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการติดตั้งและ/หรือมีคู่มือการใช้งาน การบริหารจัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา
โดย จัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://nms.rmutp.ac.th
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ประเด็น)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 3 3 4 4 5 5
รายการหลักฐาน

1. มีการสำรวจและกำหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

สวท. 2.3-1-1 การสำรวจและกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. มีการกำหนดคณะทำงาน และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
3. มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่กำหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
4. มีการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบที่พัฒนาขึ้น พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
5. มีการรวบรวมจัดทำเป็นองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการติดตั้งและ/หรือมีคู่มือการใช้งาน การบริหารจัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา
จุดแข็ง
  1. มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้บริการครอบคลุมพื้นที่ครบตามแผน
  2. มีบริการเครือข่ายไร้สายให้บริการครอบคลุมพื้นที่ครบตามแผน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • เพิ่มจำนวน Wireless Access Point เพื่อรองรับจำนวนการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

ปี 2556
แผนพัฒนา 

ปี 2556