2555 IQA 3.3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 จำนวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน  :  ระบบ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
จำนวน 3 ระบบ จำนวน 6 ระบบ จำนวน 9 ระบบ จำนวน 12 ระบบ จำนวน 15 ระบบ

ผลการดำเนินงาน

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พัฒนาโปรแกรมใหม่จำนวน 9 ระบบ และปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้ จำนวน 14 ระบบ รวมเป็น 24 ระบบ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ระบบ)
4 เดือน
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)
10 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)
12 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)
6 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)
9 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
12 12 4 18 5 24 5

 

รายการหลักฐาน

ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่

สวท.3.3-1-1 พัฒนาเว็ปรายงาน SAR 2554 มทร.พระนคร ส่วนรับผิดชอบ สวท.
สวท.3.3-1-2 พัฒนาเว็ปรายงาน KPI 2554 สำนักวิทยบริการฯ
สวท.3.3-1-3 พัฒนาระบบเก็บค่า NETWORK ของ มทร.พระนคร
สวท.3.3-1-4 พัฒนาระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.3.3-1-5 พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ NETWORK REPORT
สวท.3.3-1-6 พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร
สวท.3.3-1-7 พัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ สวท.
สวท.3.3-1-8 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
สวท.3.3-1-9 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS RMUTP

ระบบงานสารสนเทศที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น

สวท.3.3-1-10 ปรับปรุง DEVEXPRESS V12 CHART LABEL TITLE แสดงในส่วนของ LEGEND MIS RMUTP
สวท.3.3-1-11 ปรับปรุงเครื่องสแกนรายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
สวท.3.3-1-12 Update server CHEQA & Update INDEX
สวท.3.3-1-13 ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มการเชื่อมต่อวันหยุดกับระบบ HRM
สวท.3.3-1-14 ปรับปรุงระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สวท.3.3-1-15 ปรับปรุงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หน้า LOGIN-เพิ่มแสดงชื่อคนที่เข้าใช้งานล่าสุด
สวท.3.3-1-16 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร – MIS
สวท.3.3-1-17 ปรับปรุงระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์
สวท.3.3-1-18 ปรับปรุงฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สวท.3.3-1-19 ปรับปรุงเชื่อมต่อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการกับระบบปฏิบัติงานนอกเวลาพร้อมกับคำนวณเงินค่า OT version 2.0
สวท.3.3-1-20 ปรับปรุงแบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับนักศึกษา
สวท.3.3-1-21 ปรับปรุงข้อมูลระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เทอม 1/2554
สวท.3.3-1-22 ปรับปรุงฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำและรายงานวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2555
สวท.3.3-1-23 ปรับปรุงระบบแนะนำหนังสือ
สวท.3.3-1-24 ปรับปรุงเว็ป KM ของสำนัก

 

จุดแข็ง

สำนักมีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบงานได้

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้นักพัฒนาโปรแกรมศึกษาดูงานการโปรแกรมทั้งในและต่างประเทศ
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ.สวท.

 

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2556 

 

แผนพัฒนา 

 

 

2556