2555 IQA 3.4

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (เลือกมา 1 ระบบงาน)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน  :

คะแนน 1

คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ดำเนินการครบถ้วน 

1 ประเด็น

ดำเนินการครบถ้วน 

2 ประเด็น

ดำเนินการครบถ้วน 

3 ประเด็น

ดำเนินการครบถ้วน 

4 ประเด็น

ดำเนินการครบถ้วน 

5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน

[] 1. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล

โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยจากฐานข้อมูลบุคลากร เป็นฐานข้อมูลผู้วิจัย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปี รวบรวมเป็นระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

[] 2. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ คือ อาจารย์ ผู้บริหาร และผู้วิจัย จากการที่นักวิจัยต้องเข้าไปกรอกข้อมูลงานวิจัยของตนเอง

[] 3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

โดย ระบบบริหารงานวิจัย มีหน้า Log in เฉพาะนักวิจัยที่ทำวิจัยเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลงานวิจัย และประวัติผู้วิจัยได้ และมีการกำหนดสิทธิการเข้าใช้ตาม RMUTP Passport

[] 4. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง

โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารกระดาษได้เป็นจำนวนมาก เป็นการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน ง่ายต่อการสืบค้น  มีการคำนวณสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ สามารถจำแนกงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ งานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  สามารถรายงานจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละปีของโครงการวิจัยได้รวดเร็ว และรายงานในรูปแบบกราฟ

[] 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน

โดย มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบงานวิจัยใน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านความทันสมัย ความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล สามารถเข้าถึงได้สะดวก

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ประเด็น)
4 เดือน
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)
10 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)
12 เดือน
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)
6 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)
9 เดือน งปม. 55
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 3 3 4 4 5 5

รายการหลักฐาน

1. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล

สวท.3.4-1-1 ระบบบริหารงานวิจัย มทร.พระนคร

2. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

สวท.3.4-2-2 ระบบที่พัฒนาเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้ทำวิจัย ผู้บริหารในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์

3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

สวท.3.4-3-3 ระบบ Log in เข้าใช้งานระบบงานวิจัย และการกำหนดสิทธิผู้ใช้

4. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง

สวท.3.4-4-4 รายชื่อโครงการวิจัย รายงานงบประมาณจำแนกตามปี

5.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน

สวท.3.4-5-5 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริหารงานวิจัย

จุดแข็ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบงานได้เอง

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เพียงพอต่อการใช้งานที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ.สวท.

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2556 

 

แผนพัฒนา 

 

 

2556