2555 IQA 5.1

องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 4 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. จำนวนรายวิชา e-Learning เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ผลิต/ปรับปรุงเนื้อหาวิชาแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดำเนินการผลิต/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2555 และนำเผยแพร่สู่เว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งสิ้นจำนวน 21 รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ ดังนี้

 1. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 7 รายวิชา
 2. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 รายวิชา
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา
 4. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 รายวิชา
 5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 8 รายวิชา
[√] 2. จำนวน e-Learning ที่อาจารย์เป็นผู้ผลิตขึ้นใหม่ (ไม่นับรวมของเก่า) เก็บไว้ในฐานข้อมูล e-Learning ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา

โดย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตรายวิชา e-Learning ขึ้นใหม่ (ไม่นับรวมของเก่า) ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในปีการศึกษา 2555 ทั้งสิ้นจำนวน 67 รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ ดังนี้

 1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จำนวน 25 รายวิชา
 2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 9 รายวิชา
 3. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน  2 รายวิชา
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 6 รายวิชา
 5. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน  16 รายวิชา
 6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา
 7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 7 รายวิชา
 8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 1 รายวิชา
[√] 3. จำนวนครั้งของการเข้าใช้ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 40,000 ครั้ง
โดย จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่อ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 35,729 ครั้ง
[√] 4. มีการสำรวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.00

โดย จากการสำรวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 พบว่า

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.77
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.90

[×] 5. มีการปรับปรุงระบบ e-Learning ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้
โดย –
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย 

(ประเด็น)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน  

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[√] [] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 1 1 1 1 3 3

รายการหลักฐาน

1. จำนวนรายวิชา e-Learning เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้ผลิต/ปรับปรุงเนื้อหาวิชาแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา

สวท 5.1-1-1 รายงานสรุปจำนวนรายวิชา e-Learning เพื่อการเรียนการสอน โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
สวท 5.1-1-2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สวท 5.1-1-3 คณะบริหารธุรกิจ
สวท 5.1-1-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สวท 5.1-1-5 คณะศิลปศาสตร์
สวท 5.1-1-6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. จำนวน e-Learning ที่อาจารย์เป็นผู้ผลิตขึ้นใหม่ (ไม่นับรวมของเก่า) เก็บไว้ในฐานข้อมูล e-Learning ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา
3. จำนวนครั้งของการเข้าใช้ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 40,000 ครั้ง โดย จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่อ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา 2555 จำนวนทั้งสิ้น 35,729 ครั้ง
4. มีการสำรวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.00
จุดแข็ง
 1. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ e-Learning และดูแลการใช้งานระบบ e-Learning
 2. มีบุคลากรที่สามารถให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการผลิตสื่อ e-Learning แก่อาจารย์ได้
 3. มีเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย โดยมีคู่มือและวิดีโอสาธิตการใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
 • สวท.ควรเสนอมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานระบบ e-Learning ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน

จุดควรพัฒนา

 • ปัจจุบันไม่พบการใช้ e-Learning ผสมผสานกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning
 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน e-Learning
– ผอ.สวท.- รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

– งานผลิตสื่อโทรทัศน์

– งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

– งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปี 2556
แผนพัฒนา

 • มีแผนพัฒนาระบบ e-Learning แบบผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนที่เป็นรูปธรรม
ปี 2556