2555 IQA 5.3

องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ไม่ต่ำกว่า 7 วิชา 10 วิชา 13 วิชา 16 วิชา 20 วิชา

ผลการดำเนินงาน :

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ดำเนินการจดลิขสิทธิ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO On Demand ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2555  จำนวนทั้งสิ้น 14 วิชา 194 ตอน ประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 8 วิชา 115 ตอน และภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 6 วิชา 79 ตอน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(วิชา)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[√] [] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
16 1 0 7 1 14 3

รายการหลักฐาน

จุดแข็ง
  • มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
  • ควรมีระบบและกลไกในการจัดลิขสิทธิ์
จุดที่ควรพัฒนา
  1. เร่งรัดการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันเวลาในการเผยแพร่
  2. มีการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ให้แก่อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ผลงานที่ผลิตขึ้นจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

– งานผลิตสื่อโสตทัศน์

– งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

– งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปี 2556
แผนพัฒนา

  • พัฒนากระบวนการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความสะดวก มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ความรู้
ปี 2556