2555 IQA 5.4

องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ไม่ต่ำกว่า 30 คน 40 คน 55 คน 70 คน 90 คนขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  ได้เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 โครงการ มีผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น  31 คน ดังนี้

 • โครงการองรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวนผู้เข้าอบรม 26 คน และอาจารย์จากหน่วยงานอื่น เข้าร่วมอบรมจำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(คน)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[√] [] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
70 0 0 0 0 31 1

รายการหลักฐาน

สวท.5.4-1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.5.4-2 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

จุดแข็ง
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น

  แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
  แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
  แผนส่งเสริม 

  1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างทั่วถึง
  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  3. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  – ผอ.สวท.
  – รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา 

  – งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

  – งานผลิตสื่อโสตทัศน์

  – งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

  – งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ปี 2556
  แผนพัฒนา

  ปี 2556