2555 IQA 6.1

องค์ประกอบที่ 6 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า 3 กิจกรรม/โครงการ 3 กิจกรรม/โครงการ 4 กิจกรรม/โครงการ 5 กิจกรรม/โครงการ มากกว่าหริอเท่ากับ 6 กิจกรรม/โครงการ

เกณฑ์มาตรฐาน : กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน ข้อ ดังนี้
โดย ผู้อำนวยการสำนักให้ความร่วมมือกับ สพฐ.พัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง  ให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรอง Ipv6  เป็นกรรมการกำหนดข้อกำหนดการจ้าง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา เป็นคณะกรรมการ จัดซื้อระบบจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  มีการผลิตสื่อ VDO On Demand ให้บริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 8 รายการ และให้บริการจัดประชุมสัมมนา มาตรฐานการแปลและล่าม แก่สภาและศูนย์ข้อมูลพหุภาษาสำหรับความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย (กิจกรรม) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5 3 2 10 5 13 5

รายการหลักฐาน

สวท 6.1-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง
สวท.6.1-2 บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0575/ว.490 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ Ipv6″
สวท.6.1-3 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ.04005/985 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR)การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สวท.6.1-4 บันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ.0575/ว31 เรื่อง การซื้อระบบจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สวท.6.1-5 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ.04005/พิเศษ เรื่อง ขอเชิญประชุมตณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
จุดแข็ง
  • บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญ และศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชนทุกๆปี
  2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

– กลุ่มนวัตกรรมการศึกษา

– งานบริหารทั่วไป

ปี 2556
แผนพัฒนา