2555 IQA 6.1 General Management

องค์ประกอบที่ 6 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า 3 กิจกรรม/โครงการ 3 กิจกรรม/โครงการ 4 กิจกรรม/โครงการ 5 กิจกรรม/โครงการ มากกว่าหริอเท่ากับ 6 กิจกรรม/โครงการ

เกณฑ์มาตรฐาน : กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน ข้อ ดังนี้
โดย ผู้อำนวยการสำนักให้ความร่วมมือกับ สพฐ.พัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง  ให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรอง Ipv6  เป็นกรรมการกำหนดข้อกำหนดการจ้าง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา เป็นคณะกรรมการ จัดซื้อระบบจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย (กิจกรรม)
4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)
8 เดือน
(1 มิย. 55-31 มค. 56)
12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 53
(1 ตค.54-30 กย. 55)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.55-31 มีค. 56)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.55-31 พค. 56)
[ ] 

ต่ำกว่าเป้าหมาย

[√ ] 

เท่ากับเป้าหมาย

[] 

สูงกว่าเป้าหมาย

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
5 3 2 4 3 5 4
รายการหลักฐาน
สวท 6.1-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง
สวท.6.1-2 บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0575/ว.490 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าีร่มประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ Ipv6”
สวท.6.1-3 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ.04005/985 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการกำหนดข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR)การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สวท.6.1-4 บันทึกข้อความสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ.0575/ว31 เรื่อง การซื้อระบบจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สวท.6-1-5 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ.04005/พิเศษ เรื่อง ขอเชิญประชุมตณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
จุดแข็ง
บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2. ควรจัดสรรงบประมาณในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

 

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชนทุกๆปี
  2. ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการมากยิ่งขึ้น
– ผอ.สวท. 

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

– งานบริหารทั่วไป
ปี 2556
แผนพัฒนา 

  1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน
ปี 2556