2555 IQA 7.1

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : การดำเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ
1 ประเด็น
มีการดำเนินการ
2 ประเด็น
มีการดำเนินการ
3 ประเด็น
มีการดำเนินการ
4 ประเด็น
มีการดำเนินการ
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน 5 ประเด็น ดังนี้ ( ขีด √ หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

[√] 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
[√] 2. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
[√] 3. แผนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
[√] 4. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และมีการประเมินผล
โดย สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   ปีละ 1 ครั้งทุกปี และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
[√] 5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน
โดย สำนักได้จัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 นำมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของสำนัก โดยแจ้งเรื่องการปรับแผนจากงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ให้หน่วยงานภายในรับทราบ โดยในแผนที่ปรับใหม่ต้องตรวจสอบค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้ให้เชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย (ประเด็น) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน  

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 2 1 4 4 5 5
รายการหลักฐาน

สวท.7.1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557)
สวท.7.1-2 แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 และค่าเป้าหมาย
สวท.7.1-3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฎิบัติการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.7.1-4  แผน/ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555
สวท.7.1-5 ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน และงบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2555
สวท.7.1-6 แผนปรับปรุงระบบงานจากงบประมาณเหลือจ่าย
สวท.7.1-7 บันทึกปรับปรุงแผนการดำเนินงานจากงบประมาณเหลือจ่าย

จุดแข็ง
  • มีการเชื่อมโยงแผนและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนางาน

 

– ผอ.สวท. 

– หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

– งานบริหารทั่วไป

ปี 2556
แผนพัฒนา 

ปี 2556