2555 IQA 7.10 Computer Network and Communication

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.10 : ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไป ใช้ประโยชน์ หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 4 ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 ร้อยละ 8-9 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

โดย กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ได้มีพัฒนาโปรแกรมระบบงานในปีการศึกษา 2555 ดังนี้

 1. ระบบ monitor wifi access point
 2. ระบบ monitor wifi hotspot
 3. ระบบ monitor อุปกรณ์เครือข่าย
 4. ระบบ monitor เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 5. ระบบควบคุมการเข้าถึงและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาในฝ่าย จำนวน 1 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในฝ่าย จำนวน 8 คน

 1. นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 2. นายโยธิน หนูแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 3. นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 4. นายเชวงศักดิ์ คงเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 5. นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 6. นายสุทธิพงษ์ คำแปง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 7. นายณัฐพงษ์ การะน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 8. นางสาว ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 9. นาย สุรยุทธ สระแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สูตรในการคำนวณ
[(จำนวนงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่) / จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะของสำนัก] * 100
รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนระบบสารสนเทศและงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ระบบ 5
ตัวหาร จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของฝ่าย คน 9
ผล ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 55.56
เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 4 เดือน 

(1 มิย.55-30 กย.55)

10 เดือน

(1 มิย. 55-31 มีค. 56)

12 เดือน

(1 มิย. 55-31 พค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ตค.55-30 กย. 56)

6 เดือน งปม. 55

(1 ตค.55-31 มีค. 56)

9 เดือน งปม. 55

(1 ตค.55-31 พค. 56)

[] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
10 n/a n/a n/a n/a 55.56 5

รายการหลักฐาน

สวท. 7.10-1 ระบบ monitor Wi-Fi access point

สวท. 7.10-2 monitor Wi-Fi hotspot by map

สวท. 7.10-3 ระบบ monitor อุปกรณ์เครือข่าย

สวท. 7.10-4 ระบบ monitor เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

สวท. 7.10-5 ระบบควบคุมการเข้าถึงและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านระบบเครือข่าย

จุดแข็ง
 1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการบริหาร Network
 2. มีอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
 • จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

 1. แผนพัฒนำโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-Management Infrastructure)
 2. แผนพัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture)
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

– งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

– งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

– งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ปี 2556
แผนพัฒนา 

 1. แผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)
 2. แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification)
ปี 2556