2555 IQA 7.10 Education Innovation

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.10 : ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไป ใช้ประโยชน์ หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 4 ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 ร้อยละ 8-9 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในปีการศึกษา 2555 จำนวน 3 ระบบ ดังนี้

  1. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
  2. ระบบวิดีโอสื่อการสอน
  3. Facebook กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน , นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 6 คน, นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 2 คน นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 คน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ)

4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[ ] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
10 N/A N/A N/A N/A 23.07 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.10-1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.10-2 ระบบวิดีโอสื่อการสอน

สวท.7.10-3 Facebook กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.10-4 บุคลากรกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

จุดแข็ง
  1. บุคลากรมีความสามารถในพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมได้เอง
  2. มีการฝึกอบรมเทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ
  3. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์
จุดที่ควรพัฒนา
  • สนับสนุนให้บุคลากรด้านพัฒนาโปรแกรมและพัฒนาเครือข่ายไปศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  1. ส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาด้านวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ เพื่อบริการประชาชน
  2. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

– งานผลิตสื่อโสตทัศน์

– งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

– งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปี 2556
แผนพัฒนา 

  • สนับสนุนโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ
ปี 2556