2555 IQA 7.10 General Management

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.10 : ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไป ใช้ประโยชน์ หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 4 ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 ร้อยละ 8-9 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ

จำนวนงานวิจัย\ผลงานทางวิชาการ\ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่ * 100
จำนวบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะของสำนัก

4*100/6 =50


ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

โดย สำนักงานผู้อำนวยการได้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจำนวน 5ระบบ คือ 1. ระบบงานการวางแผนและบริหารงานงบประมาณ 2.ระบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3.ระบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง (CEO) 4.รายชื่อบุคลากรของงานบริหารงานทั่วไป 5.ระบบลาออนไลน์

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)
10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค. 56)
12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 53
(1 ตค.54-30 กย. 55)
6 เดือน งปม. 54
(1 ตค.55-31 มีค. 56)
9 เดือน งปม. 54
(1 ตค.55-31 พค. 56)
[ ] 

ต่ำกว่าเป้าหมาย

[ ] 

เท่ากับเป้าหมาย

[√] 

สูงกว่าเป้าหมาย

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน
10 N/A N/A N/A N/A 66.66 5
รายการหลักฐาน

สวท.7.10-1 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ

สวท.7.10-2 ระบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สวท.7.10-3 ระบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง (CEO)

สวท.7.10-4 ระบบลาออนไลน์

สวท.7.10-5 รายชื่อบุคลากรของงานบริหารงานทั่วไป

จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญด้านระบบงานสารสนเทศเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่น
2. บุคลากรในหน่วยงานมีทักษะด้านเทคโนโลยีจนได้รับการเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
3. บุคลากรสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นสากลมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
จุดที่ควรพัฒนา
1. บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมในการพัฒนางานด้านวิจัย

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมต่อการทำวิจัย
  • กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการทำวิจัย

 

1.นางสุกัญญา 

2.นางอุมาพร

3.น.ส.รัชนี

4.นางธัญวรัตน์

ปี 2556
แผนพัฒนา 

  • สนับสนุนให้บุคลากรทำการวิจัย โดยให้การทำวิจัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผลงานในการประเมิณผลการปฏิบัติงาน
ปี 2556