2555 IQA 7.10 Information Resources

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.10 : ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์ หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่าร้อยละ 4 ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 ร้อยละ 8-9 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

โดย กลุ่มวิทยบริการ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ดังนี้

  1. ระบบฐานข้อมูลแนะนำหนังสือใหม่
  2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลแนะนำหนังสือใหม่
  3. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลแบบฟอร์มห้องสมุด
รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ระบบ 3
ตัวหาร จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของกลุ่มวิทยบริการ คน 9
ผล ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 33.3
เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 6
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 4 เดือน 

(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.55)

10 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 56)

12 เดือน 

(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 56)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56)

6 เดือน งปม. 55  

(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 56)

9 เดือน งปม. 55 

(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 56)

[] [] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
10 n/a n/a n/a n/a 33.33 5

รายการหลักฐาน

สวท.7.10.1  ระบบฐานข้อมูลแนะนำหนังสือใหม่
สวท.7.10.2  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลแนะนำหนังสือใหม่
สวท.7.10.3  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์
สวท.7.10.4 บุคลากรกลุ่มวิทยบริการตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะจำนวน 9 คน

จุดแข็ง
  1. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์
  2. มีการฝึกอบรมความรู้ใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานห้องสมุดอยู่เสมอ
จุดที่ควรพัฒนา
  1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานห้องสมุดชั้นนำ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานวิทยบริการ

– งานห้องสมุด

ปี 2556
แผนพัฒนา 

  • สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มความสามารถ
ปี 2556