2555 IQA 7.12 IT

ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

จำนวนงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่   x  100

จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะของสำนักฯ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

น้อยกว่า ร้อยละ 4

ร้อยละ 4-5

ร้อยละ 6-7

ร้อยละ 8-9

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 10 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมใหม่ ในปี 2555 จำนวน 9 ระบบ มีจำนวนบุคลากร 5 คน คิดเป็นร้อยละ 180

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ระบบ

9

ตัวหาร จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของสำนัก คน

5

ผล ร้อยละของจำนวนบุคลากร/งานวิจัยหรือระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ

180

เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนบุุคลากร/งานวิจัยหรือระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ

6

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
4 เดือน
(1 มิย.55-30 กย.55)
10 เดือน
(1 มิย. 55-31 มีค. 56)
12 เดือน
(1 มิย. 55-31 พค. 56)
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน งปม. 55
(1 ตค.55-30 กย. 56)
6 เดือน งปม. 55
(1 ตค.55-31 มีค. 56)
9 เดือน งปม. 55
(1 ตค.55-31 พค. 56)
[ ] [ ] [√]
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
10 n/a n/a n/a n/a 180 5

 

รายการหลักฐาน

สวท.3.3-1-1 พัฒนาเว็ปรายงาน SAR 2554 มทร.พระนคร ส่วนรับผิดชอบ สวท.
สวท.3.3-1-2 พัฒนาเว็ปรายงาน KPI 2554 สำนักวิทยบริการฯ
สวท.3.3-1-3 พัฒนาระบบเก็บค่า NETWORK ของ มทร.พระนคร
สวท.3.3-1-4 พัฒนาระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.3.3-1-5 พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ NETWORK REPORT
สวท.3.3-1-6 พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร
สวท.3.3-1-7 พัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ สวท.
สวท.3.3-1-8 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
สวท.3.3-1-9 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS Rmutp

 

จุดแข็ง

  1. บุคลากรมีความสามารถในพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมได้เอง
  2. มีการฝึกอบรมเทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ

จุดที่ควรพัฒนา

สนับสนุนให้บุคลากรด้านพัฒนาโปรแกรมไปศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม 

  • ส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– ผอ.สวท. 

– รอง ผอ.สวท.ทส.

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2556
แผนสนับสนุน  

  • สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มความสามารถ
ปี 2556